Od ACR do ACR 2

foska 2014Coraz wyraźniej dostrzegamy w Kościele potrzebę świeżego spojrzenia na naszą wiarę. Dotyczy to przede wszystkim nas samych, którzy dziś tworzymy wspólnotę Ciała Chrystusa. Poszukujemy nowych sposobów i dróg dotarcia z Ewangelią i osobistym świadectwem życia chrześcijańskiego do dzieci, młodych i starszych. W ten sposób realizujemy wezwanie bł. Jana Pawła II, który jako pierwszy wezwał Kościół do tzw. Nowej Ewangelizacji. Nowej nie tyle w swoim przesłaniu, ale w adaptacji do zdolności percepcji współczesnego człowieka. Jako Ruch Światło-Życie aktywnie uczestniczymy od początku w tym ważnym dziele realizując zaplanowane przedsięwzięcia.

blach i pap

2 marca 1980 r., na Jasnej Górze, został proklamowany przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego  i cały Ruch Światło-Życie Plan Wielkiej Ewangelizacji pod hasłem Ad Christum Redemptorem (do Chrystusa Zbawiciela ? skrót: ACR). Plan powstał jako duchowy owoc refleksji Ruchu nad encykliką Redemptor Hominis Jana Pawła II. Głównym celem tego przedsięwzięcia było dotarcie z Ewangelią do jak największej liczby wiernych w Polsce. Plan w swoim założeniu miał być też swoistym przygotowaniem wierzących Polaków do 600-lecia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Patrząc z dystansu na realizację ACR w tamtym czasie, można wyróżnić trzy zasadnicze miejsca zaangażowania Oazy: modlitwa, ewangelizacja oraz wyzwolenie. Jednocząc się wokół wezwania bł. Jana Pawła II: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! cały Ruch podjął wysiłek modlitwy o dary Ducha Świętego dla Polaków. Odbywały się liczne spotkania, rekolekcje i Oazy Modlitwy w łonie Ruchu. Było to swoiste ?przygotowanie gruntu? dla kolejnej fazy planu ACR, którą była ewangelizacja. Inspiracją do tych działań stały się, podobnie jak wcześniej, słowa bł. Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Druga faza została oparta głównie o otwarte, parafialne rekolekcje ewangelizacyjne, oparte o czytanie Ewangelii św. Łukasza, wzbogacone projekcją filmu pt. Jezus. Trzecim miejscem zaangażowania Ruchu stała się idea wyzwolenia, oparta na haśle: Nie lękajcie się! Propagowano wówczas walkę z nałogami, zwłaszcza z alkoholizmem. Szczególną propozycją Oazy dla podejmujących walkę z nałogiem stała się Krucjata Wyzwolenia Człowieka oraz rekolekcje ukazujące Ewangelię wyzwolenia.

20110808b (Kopiowanie)

Plan Ad Christum Redemptorem 2 (ACR 2) jest swoistą kontynuacją i adaptacją ACR do czasów obecnych. Proklamowano go również na Jasnej Górze, w 2010 roku. Dalekosiężnym celem Ruchu jest przygotowanie przez ACR 2 swoich członków do Jubileuszu 2000 Rocznicy Odkupienia, którą będziemy obchodzić w 2033 roku. Można wyróżnić dwa główne założenia ACR 2. Po pierwsze, zależy nam na doprowadzeniu jak największej liczby ludzi do osobowej wiary w Jezusa Chrystusa i zaangażowanej służby w Kościele. Po drugie, chcemy włączyć się w odnowę parafii w duchu postanowień Soboru Watykańskiego II i w ten sposób przygotować swoją wspólnotę parafialną do obchodów wspomnianego Jubileuszu roku 2033.

Ruch Światło-Życie potrzebuje do realizacji planu ACR 2 nowych zastępów animatorów nowej ewangelizacji. Jako klerycy i przyszli kapłani związani z Oazą, rozumiemy potrzeby i wymagania obecnej chwili Kościoła. To przecież najpierw my sami staniemy się moderatorami życia parafialnego i diecezjalnego. Dlatego też staramy się, na równi ze parafialnymi wspólnotami Ruchu, przygotowywać do dzieła nowej ewangelizacji już w Seminarium. W tym celu korzystamy z programu wypracowanego przez Oazę, który można pokrótce streścić w ten sposób: Ewangelizacja: MODLITWA ? UCZYNKI ? ŚWIADECTWO. Na kolejnych spotkaniach seminaryjnej wspólnoty Ruchu realizujemy treści zawarte w podręczniku ORAE I?. Wspomniane trzy etapy polegają na:

  • Modlitwa ? nawiązaniu kontaktu z drugą osobą i podjęcie regularnej i wiernej modlitwy w intencji przedstawionych przez nią spraw.
  • Uczynki ? rozwijanie osobistej więzi z osobą, za którą podejmowana jest modlitwa. Okazywanie jej troski. Głębsze poznawanie.
  • Świadectwo ? dzielenie się Ewangelią. Osobiste świadectwo spotkania Jezusa i życia z Nim.

Już wkrótce na stronie relacje i podsumowania ze spotkań seminaryjnej grupy formacji permanentnej.

 

kl. Przemek Lech